Reviews

Externe reviews

Bekijk onze beoordeling op Beslist.nl Beslist.nl Beslist.nl geeft bij de beoordeling informatie over bestellen, service en levering. Om een beoordeling te plaatsen is geen account nodig.
Bekijk onze beoordeling op Kieskeurig.nl Kieskeurig.nl Kieskeurig.nl gebruikt niet alleen gebruikersbeoordelingen maar ook een eigen beoordelingssysteem voor webwinkels.
Er is geen account nodig om een beoordeling te plaatsen.
Bekijk de reviews van Blockstore.nl  op VERGELIJK.NL Vergelijk.nl Bij vergelijk.nl kunt u eenvoudig een uitgebreide review plaatsen.
Bekijk onze beoordeling op Trustpilot.nl Trustpilot.nl Trustpilot.nl is een site die naast een eigen beoordeelsysteem ook reviews van andere sites indexeert en gebruikt om tot een winkelbeoordeling te komen.
U hoeft zich niet te registreren om een beoordeling te plaatsen.

Productreviews